Кращий педагогічний досвід

Педагогічний досвід працівників
ДНЗ "Деражнянський центр професійної освіти"


Воробйова Олена Анатоліївна
Тема досвіду «Використання інноваційних технологій на уроках бухгалтерського обліку»
Об’єкт досвіду:
ПІП: Воробйова Олена Анатоліївна
Дата народження: 2 вересня 1976 року
Освіта: вища
Посада:  викладач
Предмет: бухгалтерський облік
Педагогічний стаж: 14 років
Рік попередньої атестації: 2009-2010 навчальний рік
Кваліфікаційна категорія: “спеціаліст вищої категорії”
Провідна педагогічна ідея досвіду
Основні ідеї педагогічного досвіду:
·       Цілеспрямоване використання потенціалу учнів як для самореалізації у професійному й особистісному плані, так і в інтересах суспільства, держави.
·       Впровадження інноваційних методів  в процес навчання і виховання.
·       Впровадження інноваційних методів  в процес навчання і виховання.
Опис досвіду
Інноваційні технології – це нові методи спілкування з учнями, позиція ділового співробітництва з ними і залучення їх до нинішніх проблем, які орієнтуються на зміну кінцевого результату виховання особистості, яка вміє самостійно діяти в суспільному середовищі.
Працюючи викладачем бухгалтерського обліку в своїй педагогічній діяльності при проведенні уроків використовую такі інноваційні технології:
         Інтерактивні методи навчання
         Ігрові технології навчання
         Метод розв'язання проблем
         Проектна технологія
         Метод ділової активності
·       Інформаційно – комп'ютерні технології
·       Комунікативні технології навчання
З метою формування пізнавальних інтересів учнів застосовую  такі інтерактивні методи навчання: ділові ігри, мозкові атаки, штурми, конференції, брейн-ринги, КВК, тестові завдання, складання та розв'язування кросвордів по предмету. Використання цих методів сприяє підвищенню успішності та підвищенню якості знань учнів, а також вони роблять уроки більш цікавими. Інтерактивні технології дають мені можливість підняти інтерес учнів до предмету, розвивають творчу самостійність, учні вчаться користуватися різними джерелами знань.
Великий інтерес викликають в учнів уроки-конференції. Вони передбачають спілкування учнів, які працюють над розв'язанням поставленої проблеми. Головним при проведенні конференції є діалог, диспут між учнями. Вони вчаться прислухатися до думок інших, не бояться висловлювати свою думку. Вчаться бути більш впевненими, рішучими, самостійними.
При проведенні уроків використовую ігрові ситуації, які дозволяють підвищити інтерес учнів до предмету, роблять уроки пізнавальними, більш цікавими; вносять різноманітність в навчально-виховний процес та підвищують активність  учнів на уроках. Під час проведення уроків практикую наступні ігри: «Бухгалтерський марафон», «Бухгалтерська естафета», «Відкритий мікрофон», «Бухгалтерський диктант», «Знайди пару», «Один за всіх» та інші.
В лютому  поточного року було проведено конкурс фахової майстерності «Ми-майбутні професіонали», на якому учні розв'язували бухгалтерські завдання  та дивували усіх присутніх цікавою грою.
Використання завдань творчого характеру, дають можливість учням розкрити їх творчі та розумові здібності. Пропоную учням створити умовне підприємство, зробити його презентацію, визначитись з видом господарської діяльності, підібрати рахунки, які будуть використовуватись у даному підприємстві.
Учнями виконані творчі роботи з тем:
«Облік касових операцій»,
«Я та бухгалтерський облік»,
«Оплата праці»,
«Облік основних засобів» та інші.
Поширення досвіду на обласному рівні
Учні нашого ліцею є переможцями  обласних олімпіад та конкурсів фахової майстерності. Так, Афанасьєв Олександр зайняв третє місце в олімпіаді з бухгалтерського обліку,  Ковбасюк Тетяна друге місце.
Голдинська Аліна отримала подяку за творчу роботу «Подорож у світ бухгалтерського обліку» та поступила на державну форму навчання по цій же спеціальності у Шепетівський сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку.
В ході самостійної пошукової діяльності в учнів формуються нові знання та розвиваються здібності такі як активність, зацікавленість, ерудиція, творче мислення, кмітливість, свідоме відношення до здобуття знань, формування інтересу до вивчення предмету.
На базі Подільського державного аграрно-технічного університету
26-27 березня відбулася
X  Всеукраїнська науково-методична конференція «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв в навчальних закладах вищої та професійної освіти», однією із секцій якої була «Організація, методика і технології викладання у навчальних закладах I-II  рівня акредитації та закладах професійної освіти». Мною було висвітлено питання «Використання інноваційних технологій на уроках бухгалтерського обліку», у якому  описані новітні підходи до організації навчального процесу при викладанні бухгалтерського обліку.
Результативність досвіду
Використання інноваційних технологій при викладанні економічних дисциплін дозволяє значно покращити рівень засвоєння матеріалу учнями та, відповідно, підвищити рівень їх знань, а вивчення і застосування спеціального програмного забезпечення щодо реалізації зазначених процесів є запорукою формування працівників нового типу, які забезпечать гідну конкуренцію на ринку робочої сили та стануть тими, хто створить новий оновлений імідж навчального закладу, випускниками якого вони є.

 Керницька Людмила Володимирівна


Тема досвіду: «Використання ігрових технологій на уроках виробничого навчання»
Об’єкт досвіду
ПІБ: Керницька Людмила Володимирівна
Дата народження: 21.02.1983 рік
Освіта: вища, Хмельницький національний університет
Посада: майстер виробничого навчання
Професія: контролер; касир
Педагогічний стаж: 15 років
Рік попередньої атестації: 2017-2018 н.р.
Тарифний розряд: 12 розряд, педагогічне звання “майстер виробничого навчання  І категорії”
Адреса блогу: lydaker7513954.blogspot.com
Адреса досвіду: ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти»       
  Актуалізація досвіду
В умовах ринкової економіки підготовка сучасного робітника повинна відповідати цілій низці вимог, під впливом яких вона спрямовується на розвиток самостійно виконувати і оновлювати знання, ставити проблеми, творчо мислити, приймати оригінальні рішення в нестандартних ситуаціях, бути соціально-активною особистістю. Головним моїм завданням є зацікавити учнів, викликати в них бажання вчитись і пізнавати щось нове, що забезпечується впровадженням ігрових технологій навчання.
Провідна педагогічна ідея досвіду
Ідея досвіду базується на положеннях праць В.О. Сухомлинського та
А.С. Макаренко. Макаренко писав «Головним моїм завданням є зацікавити учнів, викликати в них бажання вчитись і пізнавати щось нове, що забезпечується впровадженням ігрових технологій навчання». В. Сухомлинський підкреслював, що: «Гра – це величезне світле вікно, через яке  у духовний світ   дитини вливається живлячий потік уявлень, понять про навколишній світ. Гра – це іскра, що запалює вогник цікавості й допитливості».
За допомогою ігрових технологій  на уроках виробничого навчання можна досягнути:
·  пробудження інтересу учнів до навчання;
·  стимулювання активності учнів в навчальному процесі;
·  забезпечення зворотнього процесу;
·  створення умов для самореалізації особистості;
·  формування в учнів власної думки;
·  побудова партнерських взаємовідносин між майстром  і учнем.
Опис досвіду
Кожному уроку потрібна відмінна підготовка, сучасні методи, висока якість. А кожному учню потрібні глибокі і міцні знання та вміння – це вимоги сьогоднішнього часу. Тому свої уроки будую за алгоритмом:
Зацікавлення – Здивування – Захоплення = Пізнання.
Готуючись до проведення уроків виробничого навчання з використанням ігрових технологій навчання, я  глибоко вивчаю і продумую матеріал, основний і додатковий; старанно сплановую заняття: визначаю ролі учасників, підготовлюю запитання і можливі відповіді, виробляю критерії оцінки ефективності заняття; передбачаю різноманітні шляхи привернення уваги учнів на уроці до вивчаючого матеріалу; ретельно підготовлюю ігри,  які будуть продуктивніші до засвоєння матеріалу. Ігрові методи багатопланові, і кожен з них у той чи ін­ший спосіб сприяє виробленню певної навички. З огляду на це виокремлюю ігрові-вправи, навчальні ігри, ігрові дискусії.
 Ігри-вправи - це кросворди, ребуси, вік­торини тощо. Застосування цього методу сприяє активі­зації певних психічних процесів, закріпленню знань, пе­ревірці їх якості, набуттю нових  навичок.
 Під час проведення уроку «Робота з стандартними програмами» для перевірки знань учнів використовую кросворд.
Розгадавши кросворд учні повторили матеріал, який вивчали на
спецпредметі «Основи роботи на ПК» і розгадали кросворд, де є ключове слово «СТАНДАРТНІ».
Для вияснення як учні засвоїли матеріал уроку пропоную учням розгадати ребуси. 
   Для визначення психологічного стану учнів на уроці пропоную рефлексію «Піктограми настрою». Учням пропонуються піктограми зображень обличчя людини в різному емоційному стані. Їм необхідно відмітити номер того зображення, яке відповідає їхньому настрою в кінці уроку:1. задо волення  2. подив3. незадоволення
   Ігрова дискусія передбачає колекти вне обгово­рення спірного питання, обмін думками, ідеями між кіль­кома учасниками. Основним призначенням цього методу є виявлення відмінностей у тлумаченні проблеми і встанов­лення істини в процесі товариської суперечки. Цей метод навчання дає змогу, проаналізувавши суть явища чи проце­су, з існуючих варіантів рішень вибрати оптимальний. До­сягнення поставленої мети зумовлює розвиток пізнання.
ü  Ігрові дискусії: метод «штурм», займи позицію, незакінчений ланцюжок.
Мозковий штурм спонукає  виявляти уяву та творчість шляхом впровадження думок всіх учасників, допомагає знаходити декілька рішень щодо конкретної проблеми. Використання методу дозволяє вирішити наступні завдання:
* * творче засвоєння учнями навчального матеріалу;
* * зв'язок  теоретичних  знань  з  практикою;
* * активізація  навчально-пізнавальної діяльності  учнів;
* * формування здатності концентрувати увагу і розумові зусилля на рішенні актуальної задачі;
* * формування досвіду колективної розумової діяльності.
Для закріплення пройденого матеріалу використовую гру «Мікрофон», правила гри: Майстер задає запитання, вручає учням мікрофон. Учні відповідають на запитання, передаючи мікрофон сусіду. Сусід вносить доповнення, коректуючи відповідь попереднього. Передають до тих пір, доки запитання не буде висвітлене повністю. Потім аналогічними діями розбирають наступне запитання.
Веду власний блог майстра, який систематично поповнюю власними методичними розробками, конспектами уроку, блог сертифіковано у 2015 році.
Результативність досвіду
При використанні ігрових методів навчання на уроках виробничого навчання в учнів формується глибші і міцніші знання, де вони мають можливість яскравіше показати застосування набутих знань на уроці; розвиваються інтелектуальні здібності: уміння порівнювати, виділяти основне, робити висновки та узагальнення, застосувати знання у практиці, проявляти свої особисті якості; викликання інтересу, який поступово залучається до творчої самостійної діяльності, де учень застосовує свої знання на різних рівнях і в різних ситуаціях.
Уроки виробничого навчання з використанням елементів гри корисні тим, що забезпечують високий рівень розумової діяльності, активізують учнів, а також дають змогу підключити до роботи пам’ять, емоції, уяви, мову. Ігри допомагають опрацьовувати матеріал так, щоб учні набували практичних умінь і навичок.
Таким чином, ігрові технології навчання значною мірою впливають на позитивну самореалізацію особистості учня, що значно підвищує якість навчання і являється важливою «рушійною силою»  загального розвитку.

Поширення досвіду на обласному рівні
2016 р.  – приймала участь Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми підготовки педагогів для професійної освіти: теорія і практика”. Опублікувала  статтю на тему: “Втілення інноваційних технологій
в процес виробничого навчання”.
2017 р.  – розроблений збірник методичних рекомендацій з виробничого навчання по професії «Контролер; касир», який був схвалений науково – методичною радою НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області
2018 р. – розроблено методичну розробку з виробничого навчання по професії «Контролер-касир» на тему «Нестандартні форми та методи навчання. Інтерактивні методи навчання», яка була відзначена.


 Кирилюк Галина Григорівна

Тема досвіду: «Використання мультимедійних технологій та виховання християнської моралі на уроках української словесності»
Об’єкт досвіду:
Прізвише , ім'я, по-батькові:
Кирилюк Галина Григорівна
Дата народження:
11 .07. 1975
Освіта:
Вища.
Посада:
Викладач української мови та літератури.
Предмет, який викладає:
Українська мова та література.
Педагогічний стаж:
17 років .
Рік попередньої атестації:
2010.
Кваліфікаційна категорія:
Вища
Роки вивчення досвіду:
У 2009-2011 роках досвід вивчався методистом ПТНЗ.

Актуалізація досвіду:
Питання християнського виховання наших дітей давно на часі. Духовний “чорнобиль”, залишений у спадок комуністичною ідеологією злілеяний і підсилений доморощеними “незалежними” безбатченками й “новими українцями”, веде наш народ, українську націю до самознищення. Ця загроза надто реальна. В суспільстві панує культ сили, наживи, зневіри. Що ж може зупинити цей потік зла? Усвідомлення того, що процес духовного розвитку українського суспільства має ґрунтуватись на принципах християнства.     У людини є два шляхи: або загинути, або, розвиваючи свою духовність, стати іншою людиною. Сьогодні, коли відбувається складний процес переосмислення моральних основ усього нашого життя, коли суспільство відчуває гострий духовний дефіцит, ми все частіше звертаємося до засад християнської моралі. Тому що вона глибоко проникає в звичаї та обряди, поєднує чисто духовні елементи з національними, громадськими, сімейними та особистими. Трактування християнської моралі через призму потреб сучасного виховання відкриває нам три її важливі функції: вона виступає надійним носієм загальнолюдських морально-етичних вартостей ., сприяє збереженню національної ідентичності та зберігає віру в ідеали, без чого повноцінне життя людини неможливе.
         Таким чином, духовна спрямованість виховання  наставляє дитину “ на путь істинни “, обумовлює формування особистості на християнських засадах Віри, Надії і Любові, вносить у людські душі добро і злагоду, направляючи особистість на духовне пробудження, розвиток і вдосконалення, внаслідок чого людина набуває таких якостей, які притаманні християнській моралі. Духовна спрямованість дає перший поштовх у вихованні гармонійної та всебічно розвиненої особистості, яка дивиться на світ крізь призму Всеєдинства світу з Богом (що і робить людину духовною ).
Найважливішою умовою й водночас показником успішності процесу формування ініціативної, самостійної особистості, яка бажає та вміє вчитися, прагне до постійного й активного накопичення знань, є пізнавальна активність учня, його ставлення до засвоєння знань, мотиви пізнавальної діяльності.
Доведено, що при усній подачі інформації (традиційний урок) учень здатен за хвилину прийняти та опрацювати близько однієї тисячі  умовних одиниць інформації, а при підключенні органів зору до 100 тисяч таких одиниць! Звісно, помилково буде думати, що чим більше комп'ютерної наглядності, тим краще. Важливо правильно організувати урок: розподілити час перегляду, опрацювання теми та закріплення. Саме цьому присвячено даний досвід.
Визначення виду досвіду:
Оскільки досвід реалізується через практичне застосування на уроках української мови та літератури, в позаурочній роботі, вважаю його раціоналізаторським.
Провідна педагогічна ідея досвіду:
 У реалізації досвіду робиться акцент на здійсненні принципів педагогіки співробітництва, формуванні основних компетенції учня шляхом поєднання традиційності у здійсненні виховної мети уроків і сучасності у доборі засобів навчання. Це стає запорукою гармонійного розвитку особистості учня, дає можливість досягнення кращих результатів. Крім того, зважаючи на специфіку навчального закладу, використання ІКТ для учнів, що здобувають професію «Оператор комп’ютерного набору» має позитивне практичне значення.
Опис досвіду:
Як було зазначено вище, досвід реалізується через практичне застосування на уроках української мови та літератури, в позаурочній роботі. Для реалізації педагогічних ідей використовується ряд форм і методів, зокрема: створення та демонстрація презентацій, використання фотоматеріалів при вивченні біографій письменників, аудіо записів при вивченні художніх творів, а також кадрів кінофільмів для глибшого розкриття художніх образів та характерів.
Дані методи виконують також додатково функцію наочності під час проведення позаурочних заходів.
Реалізація ж виховної мети виховання християнської моралі здійснюється за допомогою бесід, порівняльних характеристик, актуалізації смислових акцентів, тощо.
Результативність досвіду:
Щодо результативності внаслідок впровадження форм і методів зазначеного досвіду, варто відмітити підвищення інтересу учнів до навчальної діяльності, вдосконалення навичок пошукової діяльності, поглиблення формування моральних компетентностей, що сприяло забезпеченню таких навчальних досягнень:
·        Міжнародний мовно–літературний конкурс ім. Т.Г. Шевченка: Семенов Костянтин ІІІ місце (Наказ № 14-но від 10.01. 2014р.)
·        Міжнародний конкурс знавців укр. мови ім. П. Яцика Семенов Костянтин ІІ місце (Наказ № 15-но від 10.01. 2014р);
·        Обласна виставка матеріалів КМЗ предметів з загальноосвітньої підготовки “Педагогічні ідеї та знахідки”: «Відзначити за кращі матеріали Кирилюк Г.Г.» (Наказ № 90-но 2014 ) .
·        Обласний конкурс читців “Шевченко з нами” - Муравська Анастасія ІІІ місце (Наказ № 66-но від 12.03.2014 р.).
Поширення досвіду:
Даний досвід було розглянуто на засіданні методкомісії викладачів загальноосвітніх дисциплін, на засіданні педради, рішенням якої було прийнято рекомендувати досвід для поширення викладачами загальноосвітніх дисциплін. Крім того відеозйомка уроку із застосуванням зазначених форм і методів подана до ОНМЦ ПТО і оцінено
Висновки:
Звісно, помилково буде думати, що чим більше комп'ютерної наглядності, тим краще. Важливо правильно організувати урок: розподілити час перегляду, опрацювання теми та закріплення.
А реалізація  виховної мети: виховання християнської моралі здійснюється за допомогою бесід, порівняльних характеристик, актуалізації смислових акцентів, тощо.
Саме цьому присвячено даний досвід.

Тема досвіду «Ефективність використання інноваційних технологій під час викладання технології приготування їжі з основами товарознавства »
Об’єкт досвіду:
ПІП: Гузієва Жанна Броніславівна
Дата народження: 17 травня 1972 року                  
Освіта: вища
Посадавикладач  професійно-теоретичної
підготовки
Предмети: Технологія при готування їжі з основами
товарознавства , організація виробництва , Гігієна та
 санітарія виробництва , Облік , калькуляція та звітність ,
Фізіологія харчування
Педагогічний стаж: 7,5 років
Рік попередньої атестації: 2015-2016 навчальний рік
Кваліфікаційна категорія: “спеціаліст другої категорії”
                                              Опис досвіду
     
Серед основних завдань, які постають перед сучасною освітою, особлива увага звертається на творчий розвиток учнів. Навчальний процес має бути для них не лише засобом здобуття знань, без яких не можна обійтися у повсякденному житті, а має викликати бажання йти шляхом власного розвитку, знаходячи щось нове, цікаве, отримуючи при цьому естетичне задоволення від почутого, побаченого й пережитого.
Процес реформування освіти в Україні передбачає застосування нових форм в межах традиційної системи. Адже сьогодні учень має навчатися самостійно, а викладач – надавати йому матеріали для навчання, керувати навчальним процесом. Головним питанням сьогодення є опанування учнями вмінь та навичок саморозвитку особистості, що значною мірою досягається шляхом впровадження інноваційних технологій. Виходячи з цього, актуальним є методична тема, над якою я працюю, адже використання інноваційних технологій у навчальному процесі надає величезні можливості для розвитку творчих здібностей та інтересу учнів у процесі самостійної роботи. Тому одним із головних завдань у моїй роботі є навчити учнів творчо мислити, вони завжди повинні знаходитися в постійному пошуку, кожен раз відкриваючи для себе щось нове. В творчій обстановці завжди народжуються нові ідеї, виникає атмосфера співробітництва. Майже в кожен урок включаю елементи проблемності та завдання, які потребують самостійного пошуку. Розвитку творчих задатків сприяють різнорівневі, індивідуальні та групові завдання, ігри, інтерактивні форми навчання, проектні технології.
Успішний розвиток творчих здібностей можливий із застосуванням системи завдань різноманітних за характером діяльності, а також посильних та доступних для розуміння більшості учнів, щоб виховати у них впевненість у своїх здібностях і можливостях.
В процесі навчальної діяльності намагаюсь:
·         реалізовувати принцип переконаності учнів у дієвості та необхідності знань;
·         розвивати самостійність учнів як засіб їх інтелектуального розвитку;
·         навчати вмінню визначати  мету, виробляти стратегію дії в її реалізації;
·         навчати мислити, порівнювати, узагальнювати, класифікувати;
·         створювати ситуацію успіху та спрямовувати учнів до творчого пошуку;
·         створювати необхідну психологічну атмосферу підтримки та розвитку особистості.
     За роки своєї роботи в навчальному закладі  я використовувала різні методи навчання. І помітила, що для закріплення пройденого матеріалу краще використовувати інноваційні методи (мультимедійні продукти, ігри, інтерактивне навчання) із поєднанням випереджувальних завдань. В кожній групі є сильні і слабші учні. Сильні учні, як правило це ті, що обрали професію кухар за покликанням. Даючи таким учням випереджувальні завдання я допомагаю їм розвивати логічне мислення і творчо проявити себе, а для слабших учнів у мене з'являється більше часу, щоб детальніше зупинитись на незрозумілих питаннях, помилках, які виникли у них під час вивчення тем.
З власного педагогічного досвіду я дійшла до висновку: щоб учні вчились із захопленням, кожен урок, як цікавий спектакль, повинен мати гарний вступ, який розкриває учням цінність матеріалу, що вивчається. Важливою є позитивна установка на урок, мотивація діяльності учнів, рефлексія. Тому я намагаюсь впроваджувати нові підходи у навчанні, вдосконалювати свої уроки засобами особистісно-зорієнтованої освіти, активізувати навчання через впровадження активних і інтерактивних методів.
Все це потребує від вчителя вдосконалення своєї власної педагогічної майстерності . На підставі роботи над темою хочу зробити висновок, що використання інтерактивних технологій має значні переваги при активізації пізнавальної активності учнів:
- допомагає створювати на уроці умови для формування позитивної мотивації навчання учнів;
- дає можливість здійснювати диференціацію навчання;
- сприяє виробленню вмінь співпрацювати з іншими учнями;
- забезпечує високу активність усіх учнів;
- реалізує їх природне прагнення до спілкування, взаємодопомоги і співпраці;
- підвищує результативність навчання та розвиток.
З впровадженням інтерактивних технологій важливо знати, як новий вид діяльності позначився й на ставленні учнів до вивчення навчального предмету, на формуванні взаємостосунків і свідомої вольової навчальної праці, чи сприяв розвиткові пізнавального інтересу та оптимізації навчального процесу. Врешті-решт вчителеві варто від самих учнів довідатись, наскільки сприятлива для них ця форма навчання, дізнатись про їх ставлення до її організації.
        На уроках найбільше використовую проблемно-пошуковий, навчально-дослідницький методи. Для мене зручно планувати не окремі уроки, а вивчення усієї теми. Спочатку визначаю змістове навантаження уроків, намагаюся передбачити узгодження різних форм, можливості повторення і закріплення матеріалу, попередньої підготовки учнів до засвоєння нового.
На своїх уроках застосовую інтерактивні методи навчання: мозковий штурм, вирішення ситуаційних завдань, мікрофон, спільний проект та інші. Хочу визнати, що інтерактивне навчання дозволяє вирішувати одночасно декілька завдань. Головне – воно розвиває комунікативні уміння і навики, допомагає встановленню емоційних контактів між учнями, забезпечує виховне завдання, оскільки привчає працювати в команді, прислухатися до думки своїх одногрупників. Разом з тим, використання інтерактивних методів знімає нервове навантаження учнів, дає можливість змінювати форми їх діяльності, переключати увагу на вузлові питання теми занять.
Постійно працюю над вдосконаленням власних методів і прийомів навчання, щоб змусити учнів творчо мислити, самовдосконалюватися у процесі навчання, стимулювати розвиток активності. Широко використовую в своїй роботі метод, випробуваний за часи своєї педагогічної практики – метод проектів.
Вважаю, що проектне навчання заохочує і підсилює щире прагнення до навчання з боку учнів, тому що воно:
- особистісно орієнтоване;
- використовує безліч дидактичних підходів: спільне навчання, мозковий штурм, рольову гру, евристичне та проблемне навчання, дискусію, командне навчання;
- має високу мотивацію, що означає зростання інтересу і включення в роботу в міру її виконання;
- підтримує педагогічні завдання на всіх рівнях: знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез;
- дозволяє вчитися на власному досвіді й досвіді інших у конкретній справі, а не вдавати навчальну діяльність.
Вважаю, що у процесі спільної діяльності під час роботи над проектом в учнів формуються такі якості, як уміння працювати в колективі, брати відповідальність за вибір, рішення, розділяти відповідальність, аналізувати результати діяльності, підкоряти свій темперамент, характер, час інтересам спільної справи.
У своїй роботі часто використовую ігрові технології: ребуси, кросворди, головоломки, конкурси, гру «Аукціон», «Добери пару» та інші.
Формування творчого потенціалу та розвитку творчих здібностей учнів пов’язане з доцільним використанням різних методів і засобів, у тому числі, і застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій.
Активно працюю над розробкою та використанням в навчальному процесі презентацій до уроків, адже застосування мультимедійних технологій робить процес навчання більш технологічним і більш результативним. Використання мультимедіа на уроці через інтерактивність, що здатна структурувати та візуалізувати інформацію, підсилює мотивацію учнів, активізуючи їх пізнавальну діяльність, як на рівні свідомості, так і підсвідомості.
Розроблено навчальні презентації до уроків з  предметів «Технологія приготування їжі з основами товарознавства» , «Технологія приготування борошняних та кондитерських виробів з основами товарознавства»,  «Організація виробництва та обслуговування», «Гігієна та санітарія виробництва». Аналіз застосування мультимедіа на уроках спецдисциплін показав позитивні тенденції засвоєння учнями навчального матеріалу та підвищення їх мотивації до опанування професії кухара та кондитера.
          Використання інтерактивних технологій дає можливість залучити кожного учня до обговорення проблеми, що сприяє розвитку критичного мислення, діалогічному мовленню, умінню доводити. Учні набувають навички співпраці, колективного пошуку рішень, беруть активну участь у навчанні та передачі своїх знань. Таким чином можливо досягнення головної мети інтерактивного навчання: «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу й чую, я трохи пам'ятаю. Те, що я чую, бачу й обговорюю і роблю, я набуваю знань і навичок. Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.»

     У своїй педагогічній практиці дійшла висновку, що викладачу професійно-теоретичної підготовки ПНЗ найкраще використовувати інформаційно-комунікаційні технологій у навчально-виховному процесі , це сприяє підвищенню його ефективності, всебічному і гармонійному розвитку особистості учнів, розкриттю їх талантів, суттєво впливає на зміст, форми, методи і засоби навчання. Вдало підібрані комп’ютерні програми забезпечують розвиток творчих здібностей, стимулюють пізнавальну активність, емоційну сферу та інтелектуальні почуття учнів . При цьому підвищується працездатність учнів, зацікавленість їх різними видами діяльності, поліпшується просторова уява, пам’ять, логічне мислення, розширюється їх світогляд. Тому комп’ютер має великі можливості вдосконалення навчально-виховного процесу.


Немає коментарів:

Дописати коментар